Julia & Michael (Mihaly) Kardos
Kardos family
Ella & Louis Kardos wedding
This website is part of
QECO.com